Läs mer hos, riksgälden.
Garantin omfattar alla vanliga konton och skyddar alltså bland annat pengar på transaktionskonton tipico no deposit (till exempel lönekonton) och vanliga sparkonton.
Det gäller till exempel försäljning av bostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning.Ersättningen gäller per person och bank.Med bankens rutiner är detta dock ett osannolikt scenario och med all sannolikhet får du ut hela ditt innehav av värdepapper ograverat.Läs och behandling av cookies och personupplysningar.Ersättning betalas ut av Riksgäldskontoret inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs, eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda.Skulle det mot förmodan vara så att dina värdepapper har blandats med bankens (men bara då) träder det danska investerarskyddet in, där du kan få ersättning med upp till 20 000.Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för medel som är kopplade till vissa livshändelser, med sammanlagt högst fem miljoner kronor.Balandžio 21 d, banko padaliniai nedirbs.Värdepapper i depå, fonddepå eller på VP-konto.En investerare som vill ha ersättning enligt casino venlo spielautomaten det statliga investerarskyddet skall framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet.
32 (PC "Mega.00-19.00).
Mer information om insättningsgarantin kan du få från Riksgälden, 103 74 Stockholm.Följande insättare eller utländska motsvarigheter kan inte få ersättning enligt garantin: en bank, ett kreditmarknadsföretag, ett värdepappersbolag, ett försäkringsföretag, ett återförsäljningsföretag, en understödsförening, ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond, en pensionsfond, ett landsting, en kommun.Står under tillsyn av det danska.En kund har rätt till ersättning om en svensk bank, ett svenskt kreditmarknadsföretag eller ett svenskt värdepappersbolag, vilka har rätt att ta emot kunders medel på konto, skulle försättas i konkurs.Däremot omfattas inte IPS, individuellt pensionssparande.Riksgälden hanterar insättningsgarantin, insättningsgarantin hanteras sedan den v Riksgälden.Insättningsgaranti gäller för flertalet privatpersoner, företag och andra juridiska personer.Insättningsgaranti, information om insättningsgaranti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.
Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner och statliga myndigheter.